ปุ๋ยพืชสด คืออะไร? ส่งผลดีต่อดินมากแค่ไหน?

3157

ปุ๋ยพืชสด หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จากต้นพืช และใบสดที่ปลูกเอาไว้ หรือขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่อไถกลบหรือทิ้งไว้ให้เน่าเปื่อยผุพังหมดแล้วจะให้ธาตุอาหารพืช และเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุไปในดิน ซึ่งจำเป็นต่อพืชที่ปลูกตามมา

คุณสมบัติของพืช ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นปุ๋ยพืชสด

1. ปลูกง่าย เจริญเติบโตได้ในดินทั่ว ๆ ไป

2. เมล็ดงอกงามดี

3 เจริญเติบโตได้รวดเร็ว ออกดอกในเวลาสั้น ประมาณ 30-60 วัน และให้น้ำหนักสดสูง

4. ต้านทางโรคและแมลงได้ดี

5. ขยายพันธุ์ได้ง่ายและเร็ว

6. สามารถไถกลบได้ง่าย ลำต้นเปราะ และเน่าเปื่อย สลายตัวได้รวดเร็วและมีธาตุอาหารสูง

ประโยชน์ของพืชสด

1. ลดอัตราการชะล้างพังทลายของดิน

2. ช่วยทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย สะดวกในการไถพรวนและเตรียมดิน

3. เพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำรักษาความชื้นให้แก่ดิน

4. เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน

5. ช่วยบำรุงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน

6. เพิ่มความสามารถในการดูดซึมธาตุอาหารของดินให้สูงขึ้น

7. ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี และเพิ่มผลผลิตของพืชให้สูงขึ้น

การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่ดิน ดีอย่างไร?

ช่วยยกระดับของอนินทรียวัตถุในดินให้สูงขึ้น ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยพืชสด สำหรับปุ๋ยคอกกับปุ๋ยหมักนั้นมีข้อจำกัด เนื่องจากต้องใช้ปริมาณมากทำให้ประสบปัญหาด้านแรงงานในการขนย้ายปุ๋ยไปใส่ในพื้นที่ ดังนั้น การใช้ปุ๋ยพืชสด เพื่อการปรับปรุงดินจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

เรียบเรียงเนื้อหาโดย เพจแนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

เพื่อไม่พลาดองค์ความรู้ดีดี ข้อมูลที่มีประโยชน์และข่าวสารต่างๆจากเรา กดติดตามดแฟนเพจที่ด้านล่างไว้เลย